Maryam Atar Anatoly Biryakov Smadar Firstater Kamar Abu Hamed Daniel Haroush Mordechai Hershko
Tom Hershko Meital Katav Elizabeth Katzman Tal Kehrmann Eliyahu Laham Abigail Litle
 
Yuval Mendellevich Be´eri Oved Moran Shushan Mark Takash Asaf Zur